Regulamin sklepu

Ostatnia aktualizacja w 2023 r. Sierpień. 4 d.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży i zakupu towarów (zwany dalej “Regulaminem”), po zaakceptowaniu przez Kupującego (poprzez zapoznanie się z Regulaminem i zaznaczenie pola przy oświadczeniu “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin KOBIOKI”), stanowi wiążący dla stron dokument prawny, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu towarów i warunki płatności za towary, tryb dostawy towarów i tryb zwrotu towarów, odpowiedzialność stron oraz wszelkie inne postanowienia związane z zakupem towarów w sklepie internetowym KOBIOKI.
1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania Regulaminu w dowolnym czasie. Zarejestrowani Kupujący będą informowani o wszelkich zmianach, poprawkach lub uzupełnieniach w momencie logowania się na stronie internetowej KOBIOKI i będą zobowiązani do ponownego potwierdzenia Regulaminu. Zmiana Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po jej wprowadzeniu.
1.3. Sklep internetowy KOBIOKI prowadzi sprzedaż na terenie całej Litwy.
1.4. Sprzedającym jest UAB Biokobi international, prywatna osoba prawna, której formą prawną jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kod podmiotu prawnego: 304285464, z siedzibą w Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Republika Litewska, dane są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych, numer telefonu +370 700 77870.
1.5. Kupujący:
1.5.1. osoba fizyczna, która jest prawnie zdolna do zawierania transakcji i która kupuje towary na własny użytek (nie w celach biznesowych);
1.5.2. Osoba prawna w Republice Litewskiej, która nabywa towary jako użytkownik końcowy (z zamiarem wykorzystania towarów do celów reprezentacyjnych lub innych). do celów innych niż odsprzedaż lub wykorzystanie towarów do celów biznesowych, produkcyjnych lub usługowych;
1.5.3. należycie upoważnieni przedstawiciele wszystkich powyższych podmiotów.


2. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

2.1. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący, po wybraniu produktu(ów) do zakupu i utworzeniu koszyka, kliknie link “Do kasy”.
2.2. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na jakąkolwiek część niniejszych Warunków lub niniejszych Warunków, Politykę Prywatności, politykę dostaw i zwrotów, całkowitą cenę lub jakąkolwiek jej część, wszelkie dodatkowe opłaty i/lub dodatkowe koszty, Kupujący nie będzie mógł złożyć zamówienia, zakupić Towarów ani zawrzeć Umowy ze Sprzedawcą.
2.3. KOBIOKI nie ma obowiązku odrębnego powiadamiania Kupującego o zgodzie na zawarcie Umowy. Uznaje się, że KOBIOKI potwierdza zamówienie od momentu rozpoczęcia jego realizacji.
2.4. Każda umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz dane podane w trakcie składania Zamówienia są rejestrowane i przechowywane w bazie danych sklepu internetowego KOBIOKI.
2.5. Po dokonaniu przez Sprzedawcę zamówienia na rzecz Klienta, Sprzedawca przesyła fakturę VAT na adres e-mail wskazany w zamówieniu Klienta. pocztą.
2.6. Ze względu na ustawienia komputera i rozdzielczość monitora, oświetlenie lub podobne warunki, rzeczywisty kolor towaru może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.


3. PRAWA KUPUJĄCEGO

3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w Sklepie Internetowym KOBIOKI zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie i Sklepie Internetowym.
3.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towaru zawartej ze sklepem internetowym KOBIOKI, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując zwracany produkt oraz numer jego zamówienia) nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wydania rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa została zawarta na
3.2.1. utworów audiowizualnych i fonogramów na wszelkich nośnikach wideo lub audio, dostarczania programów komputerowych oraz naruszenia przez Kupującego zabezpieczeń opakowań;
3.2.2. dostarczanie książek, gazet, czasopism lub innych periodyków;
3.2.3. dostawa kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej i produktów higienicznych;
3.2.4. zapas bielizny;
3.2.5. towary, które zostały wykonane w celu zaspokojenia osobistych potrzeb Kupującego lub zgodnie ze specyfikacją Kupującego;
3.2.6. środków spożywczych, jeżeli środek spożywczy został sprzedany Kupującemu w dobrej jakości, a termin przydatności do spożycia produktu nie upłynął;
3.2.7. towary, których nie można zwrócić ze względu na ich właściwości, w tym produkty łatwo psujące się i przeterminowane;
3.2.8. w innych przypadkach, w których umowa kupna-sprzedaży nie może zostać anulowana, zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
3.3. Kupujący może skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy towary nie zostały uszkodzone lub znacząco zmienione w wyglądzie lub użytkowaniu. Zasada 4.2. Uprawnienie Kupującego przewidziane w pkt (1) będzie realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2001 roku. 17 sierpnia “Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem środków komunikacji”, zatwierdzony zarządzeniem nr 258.


4. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

4.1. Kupujący musi przyjąć towary zgodnie z niniejszymi Warunkami i zapłacić za nie uzgodnioną kwotę.
4.2. Kupujący musi podać Sprzedającemu prawidłowe dane identyfikacyjne w momencie składania zamówienia. Jeśli dane podane przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym ulegną zmianie, Kupujący musi je niezwłocznie zaktualizować.
4.3. Klient zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. Jeśli Kupujący utraci swoje dane logowania, musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, korzystając ze środków kontaktu określonych w sekcji “Kontakt”.
4.4. Kupujący, korzystając ze sklepu internetowego KOBIOKI, zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu i nie naruszać ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
4.5. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia towaru w momencie dostawy bez uzasadnionych przyczyn, Kupujący ponosi koszty dostawy.


5. PRAWA SPRZEDAWCY

5.1. Jeśli Kupujący próbuje podważyć stabilność i bezpieczeństwo sklepu internetowego lub narusza swoje zobowiązania, Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić dostęp Kupującego do sklepu internetowego lub, w wyjątkowych przypadkach, anulować rejestrację Kupującego, natychmiast i bez ostrzeżenia.
5.2. W ważnych okolicznościach Sprzedawca może czasowo lub na stałe zaprzestać prowadzenia Sklepu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
5.3. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty za Towary w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po wybraniu metody płatności innej niż gotówka.
5.4. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność gotówką w momencie dostawy towaru, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym pod numerem telefonu wskazanym w zamówieniu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji podanych w zamówieniu. W takim przypadku okres dostawy rozpoczyna się od daty kontaktu z Kupującym. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeśli Sprzedający nie jest w stanie skontaktować się z Kupującym w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.
5.5. KOBIOKI ma prawo we wszystkich przypadkach nie zawrzeć umowy sprzedaży z konkretnym Klientem, który złożył zamówienie, w tym między innymi w przypadkach, gdy Klient odmówił zawarcia umowy sprzedaży i zwrócił towar 2 lub więcej razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5.6. KOBIOKI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wyczerpania zapasów towarów określonych w umowie lub zawarcia umowy przez osobę, która nie była uprawniona do zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.


6. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Kupującemu korzystanie z usług świadczonych przez sklep internetowy KOBIOKI na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w sklepie internetowym.
6.2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary zamówione przez Kupującego na adres wskazany przez Kupującego i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach.
6.3. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru z powodu ważnych okoliczności, Sprzedający zobowiązuje się do zaoferowania analogicznego lub, w miarę możliwości, podobnego produktu. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia produktu równoważnego lub podobnego, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu zapłacone pieniądze w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, jeżeli dokonano przedpłaty.
6.4. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności w odniesieniu do należących do niego danych osobowych, wskazanych w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej.


7. CENY, PROCEDURY I WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1. Ceny produktów w sklepie internetowym i w formularzu zamówienia są podane w euro z podatkiem VAT. KOBIOKI zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w przypadku zmiany stawek podatkowych lub kosztów transakcyjnych.
7.2. Kupujący płaci za towary w jeden z następujących sposobów:
7.2.1. Płatność przelewem bankowym to przedpłata, w ramach której Kupujący przelewa pieniądze na rachunek bankowy KOBIOKI po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższego oddziału banku lub po prostu korzystając z systemu bankowości internetowej.
7.2.2. Płatność e-mailem. bankowość, za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług.
7.2.3. Płatność kartą kredytową, usługodawca zewnętrzny.
7.2.4. Płatność gotówką lub kartą bankową w momencie dostawy – Kupujący płaci za towar w momencie dostawy (przekazania – odbioru). W przypadku tej metody płatności obowiązuje opłata za usługę w wysokości 2 €.
7.3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty w sposób określony w punktach 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3. W takich przypadkach dopiero po otrzymaniu płatności za towar, paczka zaczyna być przygotowywana, a czas dostawy zaczyna biec.
7.4. Koszt dostawy jest automatycznie wliczony w cenę zamówienia, z wyjątkiem ofert specjalnych na stronie internetowej, które oferują bezpłatną dostawę.
7.5. Informacje na temat zasad dostawy i zwrotu oraz terminów dostawy towarów można znaleźć tutaj.
tutaj
.


8. ODBIÓR TOWARÓW

8.1. Przy odbiorze zamówienia należy sprawdzić stan przesyłki i podpisać list przewozowy lub inny dokument dostawy.
8.2. Tylko osoba, która złożyła zamówienie lub osoba wskazana w momencie składania zamówienia, może odebrać towary, dlatego podczas odbioru towarów należy mieć przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowe prawo jazdy). Jeśli towar zostanie przyjęty przez inną osobę, firma nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę.
8.3. Przyjmując przesyłkę, należy:
8.3.1. zlicza liczbę pakietów. Liczba paczek, które mają być dostarczone przez kuriera będzie taka sama jak liczba wskazana na liście przewozowym dostarczonym Kupującemu przez kuriera. Jeśli liczba dostarczonych paczek różni się od liczby paczek wskazanej na dowodzie dostawy, liczba otrzymanych paczek musi zostać skorygowana na dowodzie dostawy;
8.3.2. sprawdzanie etykiet opakowań. Adres Kupującego musi znajdować się na etykietach paczek, a numery paczek muszą odpowiadać numerom paczek na dowodzie dostawy. Jeśli numery dostarczonych paczek różnią się od numerów paczek wskazanych na dowodzie dostawy, numery otrzymanych paczek należy skorygować na dowodzie dostawy;
8.3.3. sprawdzić otrzymane opakowanie. Dostarczane paczki muszą być w dobrym stanie, tj. nie mogą być rozdarte, zgniecione ani uszkodzone w inny sposób.
8.4. Jeżeli przesyłka zostanie dostarczona w opakowaniu nienadającym się do użytku, Kupujący ma prawo jej nie przyjąć, polecając kurierowi niezwłoczny zwrot przesyłki do KOBIOKI w celu sprawdzenia stanu technicznego towaru. Reklamacje dotyczące wad lub rozbieżności w zamówieniu należy zgłaszać do Działu Obsługi Klienta tego samego dnia, w którym otrzymano towar.
8.5. Niezastosowanie się do tych instrukcji nie powoduje odpowiedzialności KOBIOKI za jakiekolwiek braki lub uszkodzenia dostarczonych towarów.
8.6. Ze względu na ustawienia komputera i rozdzielczość monitora, oświetlenie lub podobne warunki, rzeczywisty kolor towaru może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.


9. ŚRODKI MARKETINGOWE PODEJMOWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

9.1. Sprzedawca może, według własnego uznania, inicjować różnego rodzaju promocje w sklepie internetowym KOBIOKI, innych punktach sprzedaży (sklepach) prowadzonych przez KOBIOKI, na koncie KOBIOKI na Facebooku oraz na wszelkich innych nośnikach informacji.
9.2. Sprzedający ma prawo do zmiany warunków Akcji, w tym anulowania, w drodze jednostronnej decyzji po poinformowaniu Kupujących.
9.3. Szczegółowe warunki niektórych promocji inicjowanych przez Sprzedawcę, które są specyficzne dla tych konkretnych promocji, zostaną określone w narzędziach komunikacji dla tych promocji.
9.4. Sprzedawca może, za uprzednią, dobrowolną zgodą Kupującego, zbierać dodatkowe dane o Kupującym: numer telefonu, datę urodzenia, liczbę dzieci, datę urodzenia dzieci itp. dane.
9.4.1. Aby zebrać dodatkowe dane, dostępne są osobne, specjalne formularze ankiet, które są wypełniane dobrowolnie przez klienta. Formularze ankiet zawsze określają cel zbierania informacji i korzyści dla Kupującego.
9.4.2. Dodatkowe dane mogą być gromadzone w celu dostarczania specjalistycznych ofert: promocji, wiadomości, artykułów itp. informacje korzystne dla klienta.
9.5. Szczegółowe postanowienia Polityki prywatności można znaleźć w osobnym dokumencie, klikając łącze Polityka prywatności.

10. WYMIANA INFORMACJI

10.1. Sprzedawca komunikuje się z Kupującym za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia. adres pocztowy i numer telefonu.
10.2. Wszelkie powiadomienia i pytania Kupujący powinien kierować na adres wskazany w sekcji “Kontakt” w sklepie internetowym Sprzedającego.


11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu zamówienia. W przypadku podania przez Kupującego niedokładnych danych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i jest uprawniony do dochodzenia bezpośredniego odszkodowania od Kupującego.
11.2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podczas wizyty w sklepie internetowym KOBIOKI
11.3. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności we wszystkich przypadkach, w których strata wynika z niezapoznania się przez Kupującego z niniejszymi Warunkami, pomimo umożliwienia mu tego, zlekceważenia zaleceń i obowiązków Sprzedającego.
11.4. W przypadku szkody, strona ponosząca winę zrekompensuje drugiej stronie bezpośrednie szkody.

12. PROCEDURA REKLAMACYJNA

12.1. Wszelkie reklamacje mogą być składane do Biokobi international UAB pocztą elektroniczną na adres info@kobioki.lt w dni robocze I-V w godzinach od 8.00 do 16.00.
12.2. Sprzedający ma prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania, chyba że ustawodawstwo Republiki Litewskiej ustanawia inne terminy. W skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe 15 (piętnaście) dni. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub na adres podany przez Kupującego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Stosunki wynikające z niniejszych zasad podlegają prawu Republiki Litewskiej.
13.2. Wszelkie spory wynikające z wdrożenia niniejszych zasad będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.