Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja w 2023 r. Sierpień. 4 d.


1. POJĘCIA

1.1. Administrator – Specjalista ds. marketingu KOBIOKI.
1.2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, tj. osoby, której dane dotyczą, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do danych takich jak adres e-mail, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych właściwych dla tej osoby.
1.3. Administrator danych osobowych – KOBIOKI, UAB “Biokobi international”,Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Republika Litewska.
1.4. Konto oznacza konto logowania KOBIOKI, które jest tworzone przez aktywne działania Kupującego zgodnie z określoną sekwencją działań na stronie internetowej KOBIOKI i na którym przechowywane są dane osobowe Kupującego oraz historia zamówień.
1.5. Usługi – wszystkie usługi świadczone przez KOBIOKI na rzecz Klienta, w tym między innymi sprzedaż towarów na KOBIOKI.
1.6. Klient to: (i) kompetentna osoba dorosła; (ii) osoby prawne.
1.7. Hasło – kombinacja liter i/lub cyfr utworzona i używana przez Klienta w celu rejestracji w systemie KOBIOKI i na jego Koncie.
1.8. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany i tymczasowo przechowywany na urządzeniu każdej osoby odwiedzającej KOBIOKI, z którego uzyskuje się dostęp do KOBIOKI.
1.9. Regulamin określa zasady zakupu i sprzedaży towarów w KOBIOKI.
1.10. Marketing bezpośredni oznacza działalność polegającą na oferowaniu towarów lub usług osobom za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych środków bezpośrednich i/lub na zasięganiu ich opinii na temat oferowanych towarów lub usług.
1.11. KOBIOKI to sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.kobioki.lt, zarządzany przez UAB Biokobi international, spółkę założoną i działającą zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej, której numer kodowy to 304285464, adres do korespondencji – Lazdijų g. 18B, Kowno, Litwa, dane dotyczące spółki będą przechowywane i gromadzone w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, oddział w Kownie.
1.12. Partner KOBIOKI oznacza osobę, która dostarcza towary lub usługi na rzecz KOBIOKI; z którą mogą być realizowane wspólne działania lub projekty.
1.13. Konta KOBIOKI to konta KOBIOKI w różnych sieciach społecznościowych (np. Facebook), w których KOBIOKI aktywnie komunikuje się ze swoimi obecnymi i/lub potencjalnymi klientami.
1.14. Messenger jest narzędziem komunikacji i marketingu dla klientów.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI KOBIOKI

2.1. Osoby chcące dokonać zakupu towarów i/lub usług i/lub założyć konto w KOBIOKI muszą podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres miejsca zamieszkania i/lub dostawy towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych.
2.2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Kupujący zgadza się również, że adres e-mail podany przez Kupującego nie będzie używany przez Kupującego. adres pocztowy do przesyłania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
2.3 Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w celach marketingowych tylko wtedy, gdy Kupujący sam wyrazi na to zgodę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.4. Klient może w każdej chwili zmodyfikować i/lub uzupełnić swoje Dane Osobowe logując się na utworzone Konto KOBIOKI i kontaktując się na adres e-mail KOBIOKI. Wyślij wiadomość e-mail na adres info@kobioki.lt, aby uzyskać pomoc w zmianie danych i anulowaniu konta.
2.5. Jeżeli Klient, po zakupie towarów i/lub usług od KOBIOKI, nie życzy sobie, aby podane dane osobowe były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub chce usunąć Użytkownika. Klient musi zalogować się do swojego Konta na KOBIOKI i kliknąć oświadczenie “Usuń konto” w sekcji “Mój użytkownik” na Koncie w sekcji “Informacje o użytkowniku”. Alternatywnie, we wszystkich przypadkach, Kupujący może wysłać wiadomość e-mail na adres info@kobioki.lt i zaznaczyć, że nie chce otrzymywać wiadomości e-mail i/lub SMS. Wysyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS zostanie przerwane tylko wtedy, gdy Kupujący wyraźnie wskaże następujące wiadomości e-mail. adresy pocztowe i/lub numery telefonów. Klient może również zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając łącze “anuluj subskrypcję” lub “anuluj subskrypcję” na dole biuletynu.
2.6. Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez właściwy organ państwowy w przypadkach przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej lub za odrębną pisemną zgodą Kupującego.
2.7. KOBIOKI potwierdza, że dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Klientowi usług świadczonych przez sklep internetowy KOBIOKI (w tym prawa do udziału w promocjach, projektach). KOBIOKI potwierdza również, że dane osobowe przekazane przez klienta będą przetwarzane do celów analizy biznesowej KOBIOKI i marketingu bezpośredniego, chyba że taka zgoda zostanie udzielona i odwołana przez klienta.
2.8. KOBIOKI zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych kupującego osobom trzecim, chyba że za zgodą kupującego, podczas realizacji zamówienia za pośrednictwem partnerów KOBIOKI i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.
2.9. (i) na pisemny wniosek skierowany do KOBIOKI, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez KOBIOKI.
(ii) zwrócenia się do KOBIOKI w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kobioki.lt, z żądaniem założenia Konta oraz uzyskania informacji o źródłach i celach, dla których zbierane są jego Dane Osobowe, odbiorcach, którym są przekazywane oraz były przekazywane przez okres co najmniej 1 (jednego) roku
usunięcia lub zawieszenia czynności zarządzania Danymi Osobowymi, gdy odbywa się to z naruszeniem przepisów prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Polityce Prywatności; (iii) nie zgadza się z Polityką Prywatności i rozporządzaniem danymi osobowymi Kupującego zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Polityce Prywatności – w takim przypadku Kupujący nie będzie mógł kupować towarów i/lub usług w sklepie internetowym KOBIOKI; (iv) wykonywania innych czynności przewidzianych w Polityce prywatności i przepisach prawa.
2.10. 2.9 p. w odpowiednich przypadkach wymienionych powyżej, KOBIOKI przekaże Kupującemu nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni następujące informacje
odpowiedzieć i wykonać lub odmówić wykonania czynności żądanej we wniosku.
2.11. Dokument tożsamości Kupującego wymagany w momencie odbioru i zawarte w nim dane Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji tożsamości Kupującego.
2.12. Akceptując niniejszą politykę prywatności, klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji jego zamówienia, niezależnie od tego, czy zamawia towary i/lub usługi od KOBIOKI jako sprzedawcy, czy od partnerów, a także wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych partnerom KOBIOKI.
2.13. Dane osobowe Kupującego będą przekazywane państwom członkowskim Unii Europejskiej lub innym krajom zagranicznym na takich samych warunkach i w taki sam sposób, jak podmiotom zlokalizowanym w Republice Litewskiej i wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
2.14. KOBIOKI przechowuje dane osobowe tak długo, jak dana osoba korzysta z usług KOBIOKI, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.
2.15. Po usunięciu Konta, Dane Osobowe Klienta mogą być przechowywane na serwerze Administratora Danych Osobowych przez okres do sześciu miesięcy, chyba że dane podane przez Klienta były (i) wykorzystane do popełnienia czynu niezgodnego z prawem lub (ii) podejrzenia kradzieży tożsamości lub innych nieprawidłowości, które były lub będą przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organy ścigania, (iii) w przypadku otrzymania przez KOBIOKI skarg dotyczących danego nabywcy lub w przypadku powzięcia przez KOBIOKI informacji o naruszeniu przez danego nabywcę Zasad Kupna i Sprzedaży KOBIOKI; lub (iv) przechowywanie Danych Osobowych w innych uzasadnionych celach. Dane te zostaną zniszczone na zgodne z prawem polecenie organów ścigania lub innych upoważnionych organów.
2.16. Wewnętrzne rozwiązania technologiczne KOBIOKI zapewniają, że dane osobowe przekazane KOBIOKI przez klienta są chronione przed wszelkimi nieuprawnionymi działaniami, utratą, nieuprawnionym użyciem i zmianą, tj. poziom ochrony danych osobowych jest zgodny z wymogami ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
2.17. Kupujący zobowiązuje się i jest zobowiązany do ochrony swojego Hasła i Nazwy Logowania KOBIOKI oraz innych danych. Kupujący zobowiązuje się i jest zobowiązany do nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych, zarówno o sobie, jak i o osobach trzecich, jeśli takie dane osobowe osób trzecich stały się dla niego dostępne, oraz do niezwłocznego informowania KOBIOKI o wszelkich widocznych naruszeniach.
2.18. Administrator może wykorzystywać adresy IP Usługobiorców w celu stwierdzenia lub zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu KOBIOKI.
2.19. W przypadku powzięcia przez KOBIOKI wątpliwości co do prawidłowości danych osobowych podanych przez Klienta, KOBIOKI może wstrzymać przetwarzanie danych osobowych tych Klientów, zweryfikować je i wyjaśnić. Takie Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji ich dokładności.
2.20. W celu korzystania przez Klienta ze wszystkich usług świadczonych w ramach sklepu internetowego KOBIOKI, pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, za pośrednictwem którego Klient łączy się ze sklepem internetowym KOBIOKI.
2.21. Akceptując Politykę Prywatności, Klient wyraża zgodę na umieszczanie na jego urządzeniu plików Cookies, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności. Kupujący może w każdej chwili cofnąć tę zgodę poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Sklepu Internetowego KOBIOKI mogą dla niego nie działać.
2.22. Pliki cookie używane przez KOBIOKI służą do przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej. Użytkownik może usunąć lub zablokować wszystkie lub część tych plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ale w takim przypadku niektóre funkcje strony internetowej KOBIOKI mogą nie działać. Inny rodzaj plików cookie służy do zbierania informacji w celu obliczania ruchu (zbierania informacji statystycznych), dostarczania treści odpowiadających zainteresowaniom Klientów oraz przechowywania historii odwiedzin. KOBIOKI nie używa tego typu plików cookie, ale zwraca uwagę, że niektórzy partnerzy KOBIOKI mogą używać tego typu plików cookie, a jeśli klient podejrzewa, że tego typu pliki cookie są używane bez jego zgody, powinien skontaktować się z danym partnerem KOBIOKI.
2.23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania Regulaminu w dowolnym czasie. Zarejestrowani Kupujący będą informowani o wszelkich zmianach, poprawkach lub uzupełnieniach w momencie logowania się na stronie internetowej KOBIOKI i będą zobowiązani do ponownego potwierdzenia Regulaminu.
2.24. Możesz zrezygnować z subskrypcji Messengera w dowolnym momencie, wpisując słowo kluczowe “Stop” w aplikacji lub “Unsubscribe” w dolnym menu. Zostaniesz poproszony o anulowanie subskrypcji.
2.25. KOBIOKI kontroluje dane subskrybentów za pośrednictwem oprogramowania firm trzecich. Rezygnacja z subskrypcji spowoduje całkowite anulowanie subskrypcji wszystkich wiadomości. Dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte po rezygnacji z subskrypcji.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanym dalej “Rozporządzeniem”), Ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
3.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od zamówionych, zakupionych lub używanych towarów Spółki oraz informacji podanych przez osobę odwiedzającą stronę internetową Spółki podczas zamawiania, kupowania i/lub korzystania z usług Spółki, odwiedzania lub rejestrowania się na stronie internetowej Spółki.


4. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Klient podaje dane osobowe kontaktując się ze Spółką, rejestrując się w celu korzystania z usług, korzystając z usług Spółki, kupując towary, uczestnicząc w programie lojalnościowym, loteriach lub konkursach, pozostawiając komentarze, zadając pytania.
4.2. Dane osobowe są uzyskiwane, gdy Klient odwiedza stronę internetową Spółki pod adresem KOBIOKI. Spółka wykorzystuje pliki cookie na stronie internetowej. Pliki cookie to pliki, które przechowują informacje na dysku twardym komputera Klienta lub w wyszukiwarce. W ten sposób Spółka może ustalić, że Klient odwiedził już wcześniej stronę internetową Spółki. Firma wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Klientowi jak najlepsze korzystanie z witryny.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

5.1. Informować Spółkę o wszelkich zmianach w dostarczonych informacjach i danych. Dla Spółki ważne jest posiadanie prawidłowych i ważnych informacji o Kliencie;
5.2. Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających Spółce identyfikację Klienta na jego żądanie oraz weryfikację, czy komunikuje się lub współpracuje z konkretnym Klientem (poprzez dostarczenie dowodu tożsamości lub za pomocą procedur ustawowych lub komunikacji elektronicznej, które umożliwiają prawidłową identyfikację Klienta). Jest to konieczne w celu ochrony danych Klienta i innych osób, tak aby ujawnione informacje o Kliencie były przekazywane wyłącznie Klientowi, bez uszczerbku dla praw innych osób.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część towarów sprzedawanych przez Spółkę. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie w ramach rozwoju i doskonalenia działalności Spółki.


7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w części lub w całości poprzez powiadomienie na stronie internetowej KOBIOKI.
7.2. Jeśli Klient nie zgadza się z nową wersją Polityki prywatności, ma prawo odmówić jej przyjęcia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. pocztą elektroniczną na adres info@kobioki.lt lub pocztą tradycyjną na adres Lazdijų g. 18B, Kowno, Litwa, LT-46349, pod warunkiem, że Klient utraci prawo do korzystania z usług i przywilejów strony internetowej KOBIOKI jako zalogowany użytkownik.
7.3.Poprawki lub zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, tj. z dniem ich zamieszczenia w systemie strony internetowej KOBIOKI.