Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja w 2023 r. Sierpień. 4 d.

1. POJĘCIA

1.1. Administrator – pracownik działu marketingu KOBI.LT.
1.2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, tj. osoby, której dane dotyczą, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do danych takich jak adres e-mail, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych właściwych dla tej osoby.
1.3. Administrator danych osobowych – KOBI.LT, UAB “Biokobi international”, Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Republika Litewska.
1.4. Konto oznacza konto logowania KOBI.LT, które jest tworzone przez aktywne działania Kupującego zgodnie z określoną sekwencją działań na stronie internetowej KOBI.LT i na którym przechowywane są dane osobowe Kupującego oraz historia zamówień.
1.5. Usługi – wszystkie usługi świadczone przez KOBI.LT na rzecz klienta, w tym między innymi sprzedaż towarów na KOBI.LT.
1.6. Klient to: (i) kompetentna osoba dorosła; (ii) osoby prawne.
1.7. Hasło – to kombinacja liter i/lub cyfr utworzona i używana przez Klienta w celu rejestracji w systemie KOBI.LT i na jego Koncie.
1.8. Cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany i tymczasowo przechowywany na urządzeniu każdej osoby odwiedzającej KOBI.LT, z którego uzyskuje dostęp do KOBI.LT.
1.9. Regulamin określa zasady zakupu i sprzedaży towarów na KOBI.LT.
1.10. Marketing bezpośredni oznacza działalność polegającą na oferowaniu towarów lub usług osobom za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych środków bezpośrednich i/lub na zasięganiu ich opinii na temat oferowanych towarów lub usług.
1.11. KOBI.LT to sklep elektroniczny znajdujący się pod adresem www.kobi.lt, zarządzany przez UAB Biokobi international, spółkę założoną i działającą zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej, z kodem – 304285464, adresem do korespondencji – Lazdijų g. 18B, Kowno, Litwa, dane dotyczące spółki będą przechowywane i gromadzone w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, oddział w Kownie.
1.12. Partner KOBI.LT oznacza osobę, która dostarcza towary lub usługi KOBI.LT; z którą mogą być realizowane wspólne promocje lub projekty.
1.13. Konta KOBI.LT to konta KOBI.LT w różnych sieciach społecznościowych (np. Facebook), gdzie KOBI.LT aktywnie komunikuje się ze swoimi obecnymi i/lub potencjalnymi klientami.
1.14. Messenger jest narzędziem komunikacji i marketingu dla klientów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI KOBI.LT

2.1. Osoby chcące dokonać zakupu towarów i/lub usług i/lub założyć konto na KOBI.LT muszą podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania i/lub miejsca dostawy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych.
2.2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Kupujący zgadza się również, że adres e-mail podany przez Kupującego nie będzie używany przez Kupującego. adres pocztowy do przesyłania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
2.3 Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w celach marketingowych tylko wtedy, gdy Kupujący sam wyrazi na to zgodę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.4. Kupujący może w każdej chwili zmodyfikować i/lub uzupełnić swoje dane osobowe, logując się na utworzone konto na KOBI.LT oraz kontaktując się z KOBI.LT za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyślij wiadomość e-mail na adres info@kobi.lt, aby uzyskać pomoc w zmianie danych i anulowaniu konta.
2.5. Jeśli klient, po zakupie towarów i/lub usług od KOBI.LT, nie chce, aby podane dane osobowe były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub chce usunąć użytkownika. Kupujący musi zalogować się na swoje konto w serwisie KOBI.LT i kliknąć przycisk “Usuń konto” w sekcji “Mój użytkownik” w zakładce “Informacje o użytkowniku”. Alternatywnie, we wszystkich przypadkach, Kupujący może wysłać wiadomość e-mail na adres info@kobi.lt i zaznaczyć, że nie chce otrzymywać wiadomości e-mail i/lub SMS. Wysyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS zostanie przerwane tylko wtedy, gdy Kupujący wyraźnie wskaże następujące wiadomości e-mail. adresy pocztowe i/lub numery telefonów. Klient może również zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając łącze “anuluj subskrypcję” lub “anuluj subskrypcję” na dole biuletynu.
2.6. Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez właściwy organ państwowy w przypadkach przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej lub za odrębną pisemną zgodą Kupującego.
2.7. KOBI.LT potwierdza, że dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Klientowi usług świadczonych przez KOBI.LT (w tym prawa do udziału w promocjach, projektach). KOBI.LT potwierdza również, że dane osobowe dostarczone przez kupującego będą przetwarzane do celów analizy biznesowej i marketingu bezpośredniego KOBI.LT, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę i jej nie wycofa.
2.8. KOBI.LT zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych kupującego osobom trzecim, chyba że za zgodą kupującego, podczas realizacji zamówienia za pośrednictwem partnerów KOBI.LT i zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.
2.9. Klient ma prawo: (i) na pisemny wniosek skierowany do KOBI.LT, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez KOBI.LT
(ii) zwrócić się do KOBI.LT na piśmie, pocztą elektroniczną na adres info@kobi.lt, z prośbą o utworzenie Konta, zażądać wykorzystania swoich Danych Osobowych oraz uzyskać informacje o źródłach i celach przetwarzania Danych Osobowych oraz odbiorcach, którym Dane Osobowe są przekazywane i były przekazywane przez co najmniej jeden (1) rok.
usunięcia lub zawieszenia czynności zarządzania Danymi Osobowymi, gdy odbywa się to z naruszeniem przepisów prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Polityce Prywatności; (iii) nie zgadza się z polityką prywatności i rozporządzaniem danymi osobowymi kupującego zgodnie z procedurą określoną w niniejszej polityce prywatności, w którym to przypadku kupujący nie będzie mógł kupować towarów i / lub usług w sklepie elektronicznym KOBI.LT; (iv) wykonywania innych czynności przewidzianych w Polityce prywatności i przepisach prawa.
2.10. 2.9 p. w odpowiednich przypadkach wymienionych powyżej, KOBI.LT przekaże Kupującemu nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni następujące informacje
odpowiedzieć i wykonać lub odmówić wykonania czynności żądanej we wniosku.
2.11. Dokument tożsamości Kupującego wymagany w momencie odbioru i zawarte w nim dane Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji tożsamości Kupującego.
2.12. Akceptując niniejszą politykę prywatności, klient zgadza się, że jego dane osobowe mogą być wykorzystywane do realizacji jego zamówienia, niezależnie od tego, czy zamawia towary i/lub usługi od KOBI.LT jako sprzedawcy, czy od partnerów, a także zgadza się, że jego dane osobowe mogą być przekazywane partnerom KOBI.LT.
2.13. Dane osobowe Kupującego będą przekazywane państwom członkowskim Unii Europejskiej lub innym krajom zagranicznym na takich samych warunkach i w taki sam sposób, jak podmiotom zlokalizowanym w Republice Litewskiej i wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
2.14. KOBI.LT przechowuje dane osobowe tak długo, jak dana osoba korzysta z usług KOBI.LT, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności.
2.15. Po usunięciu Konta, Dane Osobowe Klienta mogą być przechowywane na serwerze Administratora Danych Osobowych przez okres do sześciu miesięcy, chyba że dane podane przez Klienta były (i) wykorzystane do popełnienia czynu niezgodnego z prawem lub (ii) podejrzenia kradzieży tożsamości lub innych nieprawidłowości, które były lub będą przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organy ścigania, (iii) jeśli KOBI.LT otrzyma skargi dotyczące danego nabywcy lub jeśli KOBI.LT zaobserwuje naruszenie zasad kupna i sprzedaży KOBI.LT przez danego nabywcę; lub (iv) przechowywanie Danych Osobowych w innych uzasadnionych celach. Dane te zostaną zniszczone na zgodne z prawem polecenie organów ścigania lub innych upoważnionych organów.
2.16. Wewnętrzne rozwiązania technologiczne KOBI.LT zapewniają, że dane osobowe przekazane KOBI.LT przez klienta są chronione przed wszelkimi nieuprawnionymi działaniami, utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą, tj. poziom ochrony danych osobowych jest zgodny z wymogami ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
2.17. Kupujący zobowiązuje się i musi chronić swoje hasło i nazwę logowania KOBI.LT oraz inne dane. Kupujący zobowiązuje się i jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim żadnych danych osobowych dotyczących jego osoby lub osób trzecich, jeśli takie dane osobowe osób trzecich stały się dla niego dostępne, oraz do niezwłocznego informowania KOBI.LT o wszelkich widocznych naruszeniach.
2.18. Administrator może wykorzystywać adresy IP Usługobiorców w przypadku lub w trakcie diagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu KOBI.LT.
2.19. Jeśli KOBI.LT ma wątpliwości co do poprawności danych osobowych dostarczonych przez klienta, może zawiesić przetwarzanie danych osobowych tych klientów, sprawdzić i wyjaśnić dane. Takie Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji ich dokładności.
2.20. W celu umożliwienia Kupującemu korzystania z usług sklepu internetowego KOBI.LT w pełnym zakresie, na urządzeniu Kupującego wykorzystywanym do połączenia się z KOBI.LT mogą być zamieszczane pliki cookies.
2.21. Akceptując Politykę Prywatności, Klient wyraża zgodę na umieszczanie na jego urządzeniu plików Cookies, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności. Kupujący może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, ale w takim przypadku niektóre funkcje sklepu internetowego KOBI.LT mogą być niedostępne.
2.22. Pliki cookie używane przez KOBI.LT służą do przesyłania informacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Użytkownik może usunąć lub zablokować wszystkie lub część tych plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ale w takim przypadku niektóre funkcje witryny KOBI.LT mogą nie działać. Inny rodzaj plików cookie służy do zbierania informacji w celu obliczania ruchu (zbierania informacji statystycznych), dostarczania treści odpowiadających zainteresowaniom Klientów oraz przechowywania historii odwiedzin. KOBI.LT nie korzysta z tego typu plików cookie, jednak Kupujący jest informowany, że niektórzy partnerzy KOBI.LT mogą korzystać z tego typu plików cookie, a jeśli Kupujący podejrzewa, że tego typu pliki cookie są wykorzystywane bez jego zgody, powinien skontaktować się z konkretnym partnerem KOBI.LT.
2.23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania Regulaminu w dowolnym czasie. Zarejestrowani kupujący zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach, poprawkach lub uzupełnieniach w momencie logowania się do KOBI.LT i będą musieli ponownie potwierdzić warunki regulaminu.
2.24. Możesz zrezygnować z subskrypcji Messengera w dowolnym momencie, wpisując słowo kluczowe “Stop” w aplikacji lub “Unsubscribe” w dolnym menu. Zostaniesz poproszony o anulowanie subskrypcji.
2.25. KOBI.LT kontroluje dane subskrybentów za pośrednictwem oprogramowania stron trzecich. Rezygnacja z subskrypcji spowoduje całkowite anulowanie subskrypcji wszystkich wiadomości. Dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte po rezygnacji z subskrypcji.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanym dalej “Rozporządzeniem”), Ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
3.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od zamówionych, zakupionych lub używanych towarów Spółki oraz informacji podanych przez osobę odwiedzającą stronę internetową Spółki podczas zamawiania, kupowania i/lub korzystania z usług Spółki, odwiedzania lub rejestrowania się na stronie internetowej Spółki.

4. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Klient podaje dane osobowe kontaktując się ze Spółką, rejestrując się w celu korzystania z usług, korzystając z usług Spółki, kupując towary, uczestnicząc w programie lojalnościowym, loteriach lub konkursach, pozostawiając komentarze, zadając pytania.
4.2. Dane osobowe są uzyskiwane, gdy Klient odwiedza stronę internetową Spółki pod adresem KOBI.LT Spółka wykorzystuje pliki cookie na stronie internetowej. Pliki cookie to pliki, które przechowują informacje na dysku twardym komputera Klienta lub w wyszukiwarce. W ten sposób Spółka może ustalić, że Klient odwiedził już wcześniej stronę internetową Spółki. Firma wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Klientowi jak najlepsze korzystanie z witryny.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

5.1. Informować Spółkę o wszelkich zmianach w dostarczonych informacjach i danych. Dla Spółki ważne jest posiadanie prawidłowych i ważnych informacji o Kliencie;
5.2. Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających Spółce identyfikację Klienta na jego żądanie oraz weryfikację, czy komunikuje się lub współpracuje z konkretnym Klientem (poprzez dostarczenie dowodu tożsamości lub za pomocą procedur ustawowych lub komunikacji elektronicznej, które umożliwiają prawidłową identyfikację Klienta). Jest to konieczne w celu ochrony danych Klienta i innych osób, tak aby ujawnione informacje o Kliencie były przekazywane wyłącznie Klientowi, bez uszczerbku dla praw innych osób.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część towarów sprzedawanych przez Spółkę. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie w ramach rozwoju i doskonalenia działalności Spółki.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w części lub w całości poprzez powiadomienie strony internetowej KOBI.LT
7.2. Jeśli Klient nie zgadza się z nową wersją Polityki prywatności, ma prawo odmówić jej przyjęcia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. pocztą elektroniczną na adres info@kobi.lt lub pocztą tradycyjną na adres Lazdijų g. 18B, Kowno, Litwa, LT-46349, pod warunkiem, że Klient utraci prawo do korzystania z usług i przywilejów strony internetowej KOBI.LT jako zalogowany użytkownik.
7.3 Poprawki lub zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, tj. z dniem ich zamieszczenia w systemie strony internetowej KOBI.LT.